Anykščių rajono VVG

Anykščių rajono vietos veiklos grupė  yra savanoriška organizacija, veikianti Anykščių rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. AVVG veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savo veiklą grindžia įstatais, kuriuose nurodoma, kad:

● AVVG yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, nuo įregistravimo dienos turi

savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Teisės aktų nustatyta tvarka ji gali turėti sąskaitų užsienio bankuose.

● AVVG teisinė forma - asociacija.

● AVVG veikla neterminuota.

● AVVG finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

● AVVG yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

Steigimosi istorija:

        Anykščių rajono vietos veiklos grupę buvo nutarta steigti 2004 m. Anykščių rajono kaimo vietovių bendruomenių vadovų ir seniūnijų seniūnų bendrame pasitarime. Pasitarime Anykščių rajono savivaldybės mero patarėjas kaimo reikalams Arvydas Mačiulis informavo apie Europos Sąjungos Leader + pobūdžio priemonę, supažindino su jos tikslais ir uždaviniais. Į Anykščių vietos veiklos grupę buvo pasiūlyti žmonės iš skirtingų sektorių ir atstovaujantys įvairiems kaimo gyventojų interesams. Dalis busimų AVVG narių dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos patvirtintuose Leader + projektų valdymo mokymuose (mokymo programos kodas – 596131007). Iš mokymuose dalyvavusių žmonių susiformavo grupė, kuri 2008 m. rugpjūčio 3d. įregistravo Anykščių rajono VVG Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. AVVG steigėjai: Egidijus Ažubalis, Neringa Grybienė, Aldona Daugilytė, Vytautas Sriubas, Arvydas Mačiulis. Šiuo metu susikūrusi Anykščių rajono vietos veiklos grupė vienija virš 40 narių, atstovaujančių kaimo bendruomenes, vietos valdžią sektorių, verslą. AVVG atstovaujamą ir sprendimų priėmimo organą sudaro proporcingai 50 % - kaimo bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei jų asociacijų atstovų, iki 25 %  verslo sektoriaus atstovų, iki 25 % -vietos valdžios atstovai, lyčių santykis taip pat tolygiai subalansuotas (40:60).

Priėmimo į VVG tvarka:

1.Anykščių VVG nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, juridiniai asmenys, neturintys Anykščių VVG  ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti  nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

2.  Asmenys naujais Anykščių VVG nariais priimami pateikus prašymą ir juridinio asmens registravimo pažymėjimą,  (juridiniams asmenims)  ir jų narystei pritarus Anykščių VVG valdybai. Narių susirinkimo sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

3.  Anykščių VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš Anykščių VVG, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir kitos Anykščių VVG perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Anykščių VVG perduotas turtas yra negrąžinami.

4.  Anykščių VVG narys gali būti iš jos pašalintas, jeigu jo veikla prieštarauja Anykščių VVG tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti Anykščių VVG uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. Anykščių VVG nariai šalinami valdybos pirmininko sprendimu, pritarus visuotiniam narių susirinkimui ir valdybai.

5.Asociacijos  nariai privalo mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius nustato Visuotinis narių susirinkimas. 2015 07 10 visuotiniame narių susirinkime nustatytas stojamojo įnašo dydis - 10 Eur, metinio mokesčio dydis - 5 Eur.