Anykščių rajono kaimo vietovių 2009-2013 m. plėtros strategijos įgyvendinimas

Plėtros strategijos tikslas – įgyvendinti viziją - Anykščių kraštas – kultūringas, vieningas, ekonomiškai stiprus ir užtikrinantis įvairių gyventojų grupių poreikius šiaurės rytų Lietuvos rajonas, turintis laimingus, savimi pasitikinčius, nuolat besimokančius, pilietiškus, auginančius ir ugdančius sveikus vaikus žmones, gerai išvystytą kultūrinio, gamtinio-pažintinio turizmo infrastruktūrą, išplėtotą ir keliančią gyvenimo kokybę viešąją infrastruktūrą, stiprią vietos valdžios, verslininkų ir vietos bendruomenių partnerystę. AVVG, atsižvelgdama į nacionaliniu lygiu keliamus LEADER metodo įgyvendinimo taisyklių reikalavimus ir Anykščių rajonui tenkančias paramos lėšas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą strategijai įgyvendinti, pateikia du plėtros prioritetus:

I prioritetas. Palankios kultūrinio turizmo ir verslo plėtrai aplinkos formavimas.

Prioriteto tikslas – plėtoti turizmo ir verslų įvairovę, skatinant kaimo žmones aktyviai imtis verslo.

Numatomas poveikis – vietos gyventojams bus sudarytos sąlygos įvertinti turimus finansinius, kultūrinius, žmogiškuosius išteklius ir drąsiau įgyvendinti turizmo ir verslo idėjas kaimo vietovėse. Padidės kaimo vietovių patrauklumas, bus sukurtos palankios prielaidos plėstis kitiems verslams rajono kaimo vietovėse.

Priemonės:

1.1.  priemonė.  Kaimo gyventojų verslumo skatinimas.

Priemonės tikslas – motyvuoti vietos gyventojus imtis verslo.

Numatomas priemonės poveikis – įgyvendinant rajono verslininkų idėjas rajone, vietos verslo projektus, teikiant vietos gyventojams būtiniausias paslaugas, bus sustiprinta vietos gyventojų motyvacija imtis naujų ekonominių veiklų ir įsisavinti naujus pajamų šaltinius. Šios priemonės tikslui pasiekti, didelę įtaką turės KPP 2007-2013 m. III krypties 1-3 priemonės (1.Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos, 2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai, 3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas).

1.2.  priemonė. Kultūrinio turizmo plėtra kaimo vietovėse.

Priemonės tikslas - efektyviai panaudojant rajono plėtros galimybes skatinti kultūrinio turizmo plėtrą.

Numatomas priemonės poveikis – pagerės Anykščių krašto įvaizdis kultūrinio turizmo srityje.

II prioritetas. Anykščių rajono kaimiškų vietovių gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant vietos bendruomenės aktyvumą.

Prioriteto tikslas - skatinti bendruomenių aktyvumą, kurios pajėgtų ir gebėtų gerinti gyvenimo kokybę ir gyvenamąją aplinką.

Numatomas prioriteto poveikis - bus užtikrinta sąsaja tarp gyventojų bendruomeniškumo ugdymo, vietos tapatumo stiprinimo ir investicinės kaimo atnaujinimo priemonės įgyvendinimo. Išugdytas kaimo bendruomenių gebėjimas gerinti savo gyvenimo kokybę kaime taps darnios krašto plėtros garantu ir užtikrins rajono kaimo vietovių ilgalaikę plėtrą.

2.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra

Priemonės tikslas – mobilizuoti kaimo gyventojus, kad pasitelkus vietos valdžios, verslo ir bendruomenių partnerystę bei efektyviai panaudojus viešąją paramą, būtų užtikrintas įvairių kaimo gyventojų grupių poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas.

Numatomas priemonės poveikis - bus pagerinta gyvenimo kokybė įvairioms rajono gyventojų grupėms bei sukurtos materialios prielaidos kaimo gyventojų bendruomeniškumui ugdyti.

2.2. priemonė. Kaimo gyventojų saviraiškos didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas.

Priemonės tikslas - skatinti vietos iniciatyvas, partnerystę, telkiant kaimo gyventojus bei ugdant jų gebėjimus.

Numatomas priemonės poveikis – suaktyvės kaimo kultūrinis gyvenimas, padidės jaunimo motyvacija gyventi kaime, pagerės laisvalaikio praleidimo sąlygos, padidės gyventojų gebėjimai sprendžiant vietos bendruomenių aktualijas, padidės gyventojų užimtumas.