Korupcijos prevencija

Korupcijos prevenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. VVG  administracijos darbuotojai ir   VVG valdybos atstovai  privalo iki visuotinio narių susirinkimo rinkimų į vienasmenį ir (ar) kolegialų valdymo organą būti išklausę, arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo priėmimo/  išrinkimo į vienasmenį ir (ar) kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausyti korupcijos prevencijos kursus;

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcija kenkia:

 • ekonomikai (gali sumažėti šalies ūkio efektyvumas ir rinkos konkurencija, pablogėti gaminamų prekių ir paslaugų kokybė, prarandamas verslininkų pasitikėjimas valstybės institucijomis ir pan.);
 • politiniam-socialiam gyvenimui (atsiranda socialinė įtampa, veikianti šalies ekonomiką ir politinį stabilumą, mažėja piliečių pasitikėjimas valstybe ir demokratija ir pan.);
 • valstybiniam valdymui (blogėja viešojo administravimo kokybė, atsiranda neoficiali sprendimų priėmimo sistema ir pan.);
 • tarptautiniams santykiams (mažėja šalies prestižas, prarandama dalis galimų investicijų ir pan.).

Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Anykščių rajono VVG administracijos darbuotojai  ir VVG valdybos nariai  yra baigę kursą   „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“

Kiekvienas VVG  administracijos darbuotojas  ir VVG valdybos narys asmeniškai gali pagilinti/atnaujinti  žinias apie korupciją Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) mokymų platformoje: https://emokymai.stt.lt/. Šioje mokymų platformoje galimamokytis, išspręsti testą ir gauti sertifikatą.

Asmeninius arba anoniminius pranešimus apie galimos korupcijos, neskaidraus ir nesąžiningo VPS vykdytojos darbuotojų ir (ar) VPS vykdytojos valdymo organų narių veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus galite pranešti šiais būdais:

 • telefonu (8-614) 88577;
 • elektroniniu paštu anyksciuvvg@gmail.com siųsdami  pranešimą  Anykščių rajono vietos  veiklos grupei;
 • darbo metu, adresu Tilto g.3, Anykščiai.

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:

 • raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius;
 • visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
 • svetainėje www.stt.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Anykščių rajono vietos veiklos grupės informacija

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikta VVG korupcijos rizikos analizė: https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/kra_zum-ir-nma-vietos-veiklos-grupiu-veiklos-vykdymas-ir-prieziura.pdf

LR žemės ūkio ministerijos puslapyje paskelbta informacija:  https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/pokyciai-vvg-administravime-po-stt-atliktos-korupcijos-rizikos-analizes?fbclid=IwAR1-tPkqMaF_M_gABLHRGb8HDHYauekFKvLYVL3akoDjVBE3H71ly24LE_8