2019-12-27 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.6

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6.

 

               Anykščių rajono vietos veiklos grupė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija“ VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6), VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1), VPS priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4

 

 

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

Remiamos veiklos.  Veiklos sritis skirta socialinėms, kultūrinėms, sportinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms remti: kaimo tradicijų puoselėjimas; laisvalaikio, renginių ir švenčių organizavimas; socialinės paramos, atskirties mažinimo iniciatyvos; bendruomeninės talkos, bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos ir kt.

Projektai skirti gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui ir svarbūs kaimo identitetui  išsaugoti, mažina socialinę atskirtį, skatina savanorystę ir bendruomeniškumą per įsitraukimą į bendruomenės iniciatyvas, naujų kaimo tradicijų atsiradimą ir puoselėjimą po projekto (veiklų tęstinumą ateityje). . Bus remiama veikla kurį nenumatytą vykdyti IŠ VPS administravimo išlaidų, skirtu gyventojų aktyvinimui. Vietos projekto pareiškėjas turės prieš pateikiant paraišką su strategijos vykdytoju suderinti numatytų veiklų tinkamumą, siekiant išvengti dvigubo finansavimo.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų); Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Remiamos veiklos: Priemonė skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų trūkumas ir kt.).

Priemone skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Planuojama įgyvendinti 6 projektus, kurių dėka planuojama sukurti 8 darbo vietas

Tinkami vietos projektų vykdytojai

1)       Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje.

2)       Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir registruotas VVG teritorijoje.

3)      VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

4)       VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 150 000 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti: iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Remiamos veiklos: Veiklos sritis skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų užtikrinimas ir kt.).

Priemone skatinama NVO ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Planuojama įgyvendinti 6 projektus, kurių dėka planuojama sukurti 6 darbo vietas 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje įsteigti  ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos). 

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 150 000 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 350 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Ladigos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio  30 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio  30 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu Ladigos 1, Anykščiai.

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  „Anykščių rajono vietos veiklos grupė“ būstinėje adresu Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais 8 614 88577 Strategijos administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir administratorė Ilona Jurevičienė 8 (381) 58051.

 Kvietimo dokumentai:

„Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma

 

 

„Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

 

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija