2019-10-01 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.5

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. spalio 1 d. 8.00 val. iki 2019 m. lapkričio 28 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu Ladigos 1, Anykščiai.

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama „Anykščių rajono vietos veiklos grupė“ būstinėje,  adresu Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais Strategijos administravimo vadovas Jurijus Nikitinas 8-614 88577, administratorė Ilona Jurevičienė 8 (381) 58051.

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodasLEADER-19.2-SAVA-6.2) projektams:

Remiamos veiklos: remiama veikla kuria siekiama skatinti kaimo jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvas: užimtumo veiklų sukūrimas bei jaunimui patrauklių saviraiškos formų diegimas, jaunimo erdvių įkūrimas ( reikalingų baldų ar įrangos įsigijimas), priemonių jaunimo ir jaunų žmonių veiklų vykdymui įsigijimas, stovyklų ir išvykų organizavimas, švietimo veiklos (pvz. jaunimo ir jaunų žmonių lyderystės, verslumo, kūrybiškumo ugdymas), socialinės ir kultūrinės veiklos, kurios skatina savanorystę, įsitraukimą į bendruomenės veiklas, bendradarbiavimą su jaunimu iš kitų vietovių Anykščių raj. ir Lietuvoje ir pan., užtikrina žalingų įpročių prevenciją. Projektai skirti gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui ir svarbūs kaimo jaunimui ir jauniems žmonėms 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50 000 Eur ( penkiasdešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų,

 

VPS priemonės  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“(kodas,LEADER19.2-SAVA-4) projektams:

 

 Remiama veikla-  gamtos ir kultūros paminklų bei kultūros paveldo objektų renovavimas, tvarkyba, siekiant pritaikyti bendruomenės poreikiams ir/ar lankomumui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje įsteigti ir veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO   (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos (kurių steigėjai ar dalininkai nėra savivaldybės ar valstybės įstaigos)

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 135 000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 135 000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai eurų);

 

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:  iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

 

VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4)      

Finansavimo tvarkos aprašas

I Priedas paraiškos forma

 

VPS priemonė „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos sritis „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2).

Finansavimo tvarkos aprašas

I Priedas paraiškos forma

II Priedas Jungtinės veiklos sutarties forma