2018-05-03 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.2

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis “Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Remiamos veiklos: Pagal šia veiklos sritį parama teikiama objektų, kuriose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui, aplinkos tvarkymui, remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) VVG teritorijoje įsteigti  ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos).

2) Anykščių rajono savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės organizacijos veikiančios VVG teritorijoje).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 94 949,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti –

18 992,80 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 94 949,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., Ladigos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 4d. 8.00 val. iki 2018 m birželio 4 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., Ladigos g.1, Anykščiai.

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  Anykščių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381) 58051 - VPS administratorė Ilona Jurevičienė.

 Kvietimo dokumentai:

1.Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

2. 1 priedas - paraiškos forma.

3. 2 priedas - jungtinės veiklos sutartis.

4. 3 priedas - vienos įmonės deklaracija.