2023-07-13 Kvietimo Nr.18 dokumentai

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 18

 

                       Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija‘‘ VPS priemonės „Ūkio ir verlo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2), VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

 

 

 

 

 

 

 

Remiamos veiklos: Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai pradėti Skatinama fizinių ir juridinių asmenų bei ūkininkų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, atsinaujinančių išteklių panaudojimą energijos gamybai. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą yra deklaravęs VVG teritorijoje.

2) VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

3) Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir registruotas VVG teritorijoje.

 

Priemonei skiriama VPS paramos lėšų suma 94 000 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai eurų));

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus; 
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Remiamos veiklos: Veiklos sritis skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų užtikrinimas ir kt.). Priemone skatinama NVO ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje įsteigti  ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 75 000 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 169 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Darbo vietos sukūrimo kaina 38 878 tuūktančiai Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Tilto g.3, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. liepos 20 d.  iki 2023 m. rugpjūčio 21 d. 

Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. anyksciuvvg@gmail.com, paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539, administratorė Ilona Jurevičienė

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) dokumentai

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

 

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) dokumentai

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Socialinio verslo gairės

Socialinio poveikio skaičiuoklė