2023-01-26 Kvietimo Nr.21 dokumentai

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 21

 

                       Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija‘‘ VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

 

 

 

 

 

 

Remiamos veiklos: Veiklos sritis skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų užtikrinimas ir kt.). Priemone skatinama NVO ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje įsteigti  ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 130 000 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 100 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 130 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Darbo vietos sukūrimo kaina 38 878 tūkstančiai Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Tilto g.3 , Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. sausio 30 d. iki 2024 m. kovo 4 d.

Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. anyksciuvvg@gmail.com

paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539, administratorė Ilona Jurevičienė.

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) dokumentai

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Socialinio verslo gairės

Socialinio poveikio skaičiuoklė

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės