2024-01-26 Kvietimo Nr.20 dokumentai

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 20

 

                       Anykščių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros „Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. plėtros strategija‘‘ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

 

 

 

 

Remiamos veiklos: Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat Verslo plane (FSA 2 priedas), pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą yra deklaravęs VVG teritorijoje.

2) VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

3) Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir registruotas VVG teritorijoje.

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus

Priemonei skiriama VPS paramos lėšų suma 84 630 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstačiai šeši šimtai trysdešimt eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos.

 

Darbo vietos sukūrimo kaina  38 878Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 86 430 Eur iš EURI lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Tilto g.3 , Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. sausio 30 d. iki 2024 m. kovo 4 d.

Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. anyksciuvvg@gmail.com

paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539, administratorė Ilona Jurevičienė.

 

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės