2023-02-17 Kvietimo Nr.17 dokumentai

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2) projektams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiamos veiklos

Priemonė skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų trūkumas ir kt.).

Priemone skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Planuojama įgyvendinti 6 projektus, kurių dėka planuojama sukurti 8 darbo vietas

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

2) VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Remiamos veiklos: Veiklos sritimi siekiama skatinti kaimo jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvas: užimtumo veiklų sukūrimas bei jaunimui patrauklių saviraiškos formų diegimas, jaunimo

erdvių įkūrimas (reikalingų baldų ar įrangos įsigijimas), priemonių jaunimo ir jaunų žmonių veiklų vykdymui įsigijimas, stovyklų ir išvykų organizavimas, švietimo veiklos (pvz. jaunimo ir jaunų žmonių lyderystės, verslumo, kūrybiškumo ugdymas),

socialinės ir kultūrinės veiklos, kurios skatina savanorystę, įsitraukimą į bendruomenės veiklas, bendradarbiavimą su jaunimu iš kitų vietovių Anykščių raj. ir Lietuvoje ir pan., užtikrina žalingų įpročių prevenciją. Projektai skirti gyvenimo kokybė kaimo vietovėse gerinimui ir svarbūs kaimo jaunimui ir jauniems žmonėms

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 4 184,00 Eur (keturi tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

4 184,00 Eur .

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 154 184 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Darbo vietos sukūrimo kaina 38 878 tūkstančiai Eur.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Tilto g. 3, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. vasario 22 d. iki 2023 m.kovo 22 d.

Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu. anyksciuvvg@gmail.com

paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539 administratorė Ilona Jurevičienė.

 

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

dokumentai

 

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2) finansavimo tvarkos aprašas

I Priedas paraiška VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

II Priedas verslo planas VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Socialinio verslo gairės

Socialinio poveikio skaičiuoklė

 

 

Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“

(kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2) dokumentai

 

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutartis