Kontaktai

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER"  veiklos srities "Parengiamoji parama" paramos sutartis Nr.42PP-KU-14-1-05379  pasirašyta 2015 liepos 16 d. Bendra paramos suma 9 000 Eur.


 

Bendrasis projekto tikslas – prisidėti skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą Anykščių rajone. Specialusis tikslas – užtikrinti Anykščių rajono kaimo vietovių plėtros tęstinumą parengiant Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategiją (toliau - VPS). Numatomos veiklos:

1. Anykščių rajono vietos veiklos grupės darbo tęstinumo būtino VPS parengimui užtikrinimas. Anykščių r. VVG darbuotojai rengs Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategiją. Darbuotojai VPS ketina parengti ir pateikti šia informaciją: • VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2030 m. ir VVG misija; • VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizė (apklausos, interviu, pristatymai,); • VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG) ; • VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas(apklausos, interviu, pristatymai,); • VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys; • VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis; • VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Baltijos jūros regiono strategija (EBJRS); • LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas; • VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas; • VPS finansinis planas; • VPS įgyvendinimo rodikliai; • VPS įgyvendinimo veiksmų planas; • VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas; • Kita VPS parengimui reikalinga informacija ir jai gauti būtini tyrimai.

2. Konsultacijos būtinos kokybiškos VPS parengimui suorganizavimas. Siekiant paruošti kokybišką ir konkurencingą VPS yra būtina eksperto, kompetentingo strateginių dokumentų rengimo, LEADER ir NVO projektų inicijavimo ir įgyvendinimo srityje, konsultacija. Bus kreipiamasi dėl vienkartinės pareiškėjo parengtos VPS eksperto peržiūros, pastabų ir rekomendacijų pateikimo.

3. VPS viešinimo veiklos. Siekiant viešinti rengiamą ir parengtą VPS bus pasitelktos VPS viešinimo priemonės aprašytos 3.4. dalyje.

 

Laukiamas rezultatas - parengta Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija.