2016-02-04 Kvietimas teikti paraiškas kūno kultūros sporto finansavimo konkursui

Kokurso tikslas - sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenes tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.

Uždaviniai:

• suteikti daugiau galimybių bendruomenių gyventojams fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį ir stiprinti sveikatą, siūlant jiems įvairių fizinio aktyvumo užsiėmimų ir sportinės veiklos pasirinkimą;

• per sportą mažinti socialinės atskirties apraiškas bendruomenėse, stiprinti gyventojų pilietinį aktyvumą ir bendruomeniškumą;

• skatinti savivaldybių institucijų ir įstaigų bei bendruomenių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, gerosios patirties fizinio aktyvumo skatinimo srityje sklaidą;

• didinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių informuotumą apie gyvenamoje vietovėje veikiančių nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą, esamos, fiziniam aktyvumui skirtos, kūno kultūros ir sporto infrastruktūros panaudojimo galimybes.

Projektų veiklos turi būti skirtos gyvenamosios vietovės bendruomenės fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą skatinimui (kūno kultūros pratybų organizavimas, kiti fiziniai aktyvaus laisvalaikio renginiai: sveikatos dienos, mėgėjiškos veržybos, turizmo sąskrydžiai, rekreaciniai ir edukaciniai kūno kultūros ar sporto renginiai, susitikimai su įžymiais sportininkais, gyvenamųjų vietovių bendruomenių varžytuvės ir pan.

Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities ,,Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas" kryptį ,,Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas" .

Reikalavimai projektams:

• vieno užsiėmimo (priemonės) įvykdymas per savaitę;

• ne mažiau, kaip 45 min. trukmė vienam užsiėmimui (priemonei);

• ne mažiau, kaip 6 užsiėmimai (priemonės). Finansavimas ir intensyvumas: finansavimas Iki 2000 eur. (vienam asmeniui užsiėmimui (priemonei) skiriant iki 3 eur), intensyvumas iki 100 proc.

Paraiškos teikimo terminas - 2016 m. kovo 1 d.

Daugiau informacijos: http://www.kksd.lt/