2016-02-01 Valdybos posėdis

Posėdyje dalyvavo valdybos nariai: Valentinas Gudėnas, Sigutis Obelevičius, Arvydas Mačiulis, Egidijus Ažubalis, Fortūna Rukšienė, Nerija Damauskienė, Žilvinas Grigonis, Deividas Karvelis, Anykščių rajono vietos veiklos grupės projekto vadovas Jurijus Nikitinas ir administratorė Ilona Jurevičienė. Valdybos nariai posėdyje patvirtino Anykščių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administravimo grupės darbo reglamentą. VPS administravimo grupę sudarys 4 darbuotojai: VPS administravimo vadovas, VPS administratorius, VPS finansininkas ir VPS viešųjų ryšių specialistas. Taip pat posėdyje patvirtintas VVG automobilio, naudojimo pagal panaudos sutartį, naudojimo tvarka. Svarstytas klausimas dėl VVG VPS administravimo išlaidų (veiklos išlaidų) patvirtinimo. Jurijus Nikitinas pristatė, kad 2016 m. sausio 8 d. patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės. Vadovaujantis taisyklių 13.6 punktu VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokestis, ryšio paslaugų, biuro patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, kanceliarinių prekių bei popieriaus, kuro įsigijimo, taip pat viešųjų paslaugų teikėjų paslaugų įsigijimo išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti, kai jos patirtos nuo paraiškos VPS įgyvendinti pateikimo dienos. VVG paraišką ir Anykščių rajono kaimo vietovių 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) su priedais pateikė 2015 m. rugsėjo 29 d. Jurijus Nikitinas supažindino, kad patvirtintose administravimo taisyklėse yra pateiktos sąlygos dėl išlaidų pripažinimo tinkamomis, tame tarpe yra pateiktos VVG darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo sąlygos. Valdybos nariai, atsižvelgdami į reikalavimus darbuotojams, taisyklėse nustatytą bazinį darbo užmokesčio dydį ir darbuotojų turimą VPS administravimo patirtį, paskyrė VPS administravimo vadovu Jurijų Nikitiną ir VPS administratore Iloną Jurevičienę, patvirtino darbo užmokesčio dydžius. Valdyba laikinam laikotarpiui VPS administravimo darbuotojus priimė dirbti nepilnu etatu. Valdyba įgaliojo valdybos pirmininką pasirašyti darbo sutartis.