2018-02-22 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.1

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Remiamos veiklos: Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Skatinama fizinių ir juridinių asmenų bei ūkininkų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, atsinaujinančių išteklių panaudojimą energijos gamybai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją yra deklaravęs VVG teritorijoje.

2. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir veikiantis VVG teritorijoje.

3. VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.


Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: 204-205 kab., Ladigos g.1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 28 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 28 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu: 204-205 kab., Ladigos g.1, Anykščiai.

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  „Anykščių rajono vietos veiklos grupė“ būstinėje adresu: Ladigos g.1, Anykščiai, taip pat telefonais 8 614 88577 -   VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 (381) 58051 - VPS administratorė Ilona Jurevičienė.

Kvietimo dokumentai:

VPS finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas paraiškos forma

2 priedas verslo plano forma

3 priedas

4 priedas