2021-05-17 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.11

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2)  projektams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

Remiamos veiklos Veiklos sritis skirta socialinėms, kultūrinėms, sportinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms remti: kaimo tradicijų puoselėjimas; laisvalaikio, renginių ir švenčių organizavimas; socialinės paramos, atskirties mažinimo iniciatyvos; bendruomeninės talkos, bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos ir kt.

Projektai skirti gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui ir svarbūs kaimo identitetui  išsaugoti, mažina socialinę atskirtį, skatina savanorystę ir bendruomeniškumą per įsitraukimą į bendruomenės iniciatyvas, naujų kaimo tradicijų atsiradimą ir puoselėjimą po projekto (veiklų tęstinumą ateityje). Bus remiama veikla kurį nenumatytą vykdyti IŠ VPS administravimo išlaidų, skirtu gyventojų aktyvinimui. Vietos projekto pareiškėjas turės prieš pateikiant paraišką su strategijos vykdytoju suderinti numatytų veiklų tinkamumą, siekiant išvengti dvigubo finansavimo.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

Remiamos veiklos: Veiklos sritimi siekiama skatinti kaimo jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvas: užimtumo veiklų sukūrimas bei jaunimui patrauklių saviraiškos formų diegimas, jaunimo

erdvių įkūrimas (reikalingų baldų ar įrangos įsigijimas), priemonių jaunimo ir jaunų žmonių veiklų vykdymui įsigijimas, stovyklų ir išvykų organizavimas, švietimo veiklos (pvz. jaunimo ir jaunų žmonių lyderystės, verslumo, kūrybiškumo ugdymas),

socialinės ir kultūrinės veiklos, kurios skatina savanorystę, įsitraukimą į bendruomenės veiklas, bendradarbiavimą su jaunimu iš kitų vietovių Anykščių raj. ir Lietuvoje ir pan., užtikrina žalingų įpročių prevenciją. Projektai skirti gyvenimo kokybė kaimo vietovėse gerinimui ir svarbūs kaimo jaunimui ir jauniems žmonėms

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų 

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Remiamos veiklos Priemonė skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų trūkumas ir kt.).

Priemone skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Planuojama įgyvendinti 6 projektus, kurių dėka planuojama sukurti 8 darbo vietas

 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai

1) VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

2) VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus 

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur (penkiadešimtdešimt tūkstančių eurų).Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Remiamos veiklos Veiklos sritis skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų užtikrinimas ir kt.).

Priemone skatinama NVO ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Planuojama įgyvendinti 6 projektus, kurių dėka planuojama sukurti 6 darbo vietas 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai

VVG teritorijoje įsteigti  ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos). 

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000 Eur (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur (penkiadešimtdešimt tūkstančių eurų).Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 370 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Ladigos 1, Anykščiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gegužės  17 d. 8.00 val. iki 2021 m. birželio  17 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu Ladigos g.1, Anykščiai.

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama   telefonais 8-614 88577, strategijos administravimo vadovas Jurijus Nikitinas, ir 8-615 30539, administratorė Ilona Jurevičienė.

 

Vietos preojektų,įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1)

 Finansavimo aprašas

 Paraiškos forma

 Jungtininės veiklos sutarties forma

 

 VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodasLEADER-19.2-SAVA-6.2)

 Finansavimo aprašas

 Paraiškos forma

 Jungtinės veiklos sutarties

 

Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimasir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

 Finansavimo aprašas

 Paraiškos forma

 Verslo plano forma

 SVVS statuso deklaracija

 Vienos įmonės deklaracija

 Socialinio verslo gairės

Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė

 

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

 Finansavimo aprašas

 Paraiškos forma

 Verslo plano forma

 SVVS statuso deklaracija

 Vienos įmonės deklaracija

 Socialinio verslo gairės

Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė